TÜZÜK

Avrupa Dersim Riçikliler Derneği (Dersim Riçik in Europa e.V.)

TÜZÜK

AVRUPA DERSİM RİÇİKLİLER DERNEĞİ
(Dersim Ricik in Europa e.V.)

Bu tüzük, derneğin Alman dernekler masasına sunulan Almanca tüzüğün aslına uygun olarak Türkçeye çevirisidir.

Madde 1, Derneğin İsmi ve Yeri:
Derneğin ismi: Avrupa Dersim Riçikliler Derneği
(Dernekler masasına kayıtlıdır ve e.V. ibaresini taşımaktadır)
Derneğin merkezi Köln şehridir.

Madde 2, Mali yıl: Mali yıl takvim yılıdır.

Madde 3, Derneğin amacı:

Madde 3.1, Dernek, tamamen kamu yararına ve vergi kanununun “vergi imtiyazlı amaçları“ bölümünde ifade edildiği gibi kar amacı gütmeden çalışır.

Madde 3.2, Derneğin amacı Riçik (Geçitveren/Tunceli/Türkiye) ve çevresine dayanışma amacıyla finansal imkanlarını kendisi temin ederek yardımda bulunmak,
Riçik ve çevresinde eğitim faaliyetlerini teşvik ve desteklemek,
Ricik ve çevresinde yaşayanlarla Avrupa’dakiler arasında sanatı, kültürü, gençlerin eğitimlerini desteklemek, yaşlı ve muhtaç insanlara maddi destek sunmak.

Madde 3.3, Kadın ve kızların eğitimlerini desteklemek için maddi kaynak sağlamak

Madde 3.4, Kadın ve erkek eşitliğini sağlayıcı faaliyetleri destekleme ve teşvik etmek

Madde 3.5, Okul ve yüksekokul öğrencileri için burs temin etmek

Madde 3.6, Doğayı ve çevreyi koruma amaçlı köylüler arasında duyarlılığın geliştirilmesi

Madde3.7, Uluslararası insani ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, sanat, hoşgörüyü destek ve teşvik

Madde 3.8, Sporun desteklenmesi

Madde 3.9, Altyapı işlerinin desteklenmesi

Tüzükte öngörülen bu amaçların yerine getirilmesi için, özellikle;
-Maddi kaynakların yaratılması için karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmaya teşvik,
-Yapılacak yardımların Riçik’te amacına uygun dağıtımını sağlamak,
-Maddi yardım toplama,
-Atölyeler, konferanslar, seminerler, sergiler, eğitim kursları, ileri eğitim, tamamlayıcı eğitim, tartışma gurupları, kültürel etkinlikler, yayınlar, belgeler vs. organize etmek

Madde 4, Özverili Çalışma
Dernek özverili bir şekilde çalışır, öncelikli olarak kendi ekonomik çıkarlarını gözetmez. Ancak gerekli önlemleri alarak, derneğin amaçları ve tüzükte belirtilen konulardaki faaliyetleri için bağışların yanında kaynak yaratmak için çeşitli etkinlikleri organize ederek kaynak yaratmaya çalışır.

Madde 5, Kaynakların Kullanımı
Derneğin kaynakları, sadece derneğin amaçları için kullanılabilir. Üyeler derneğin kaynaklarından hiçbir maddi çıkar sağlayamazlar. Üyeler dernekten ayrıldıktan sonra derneğin varlıklarından pay alamazlar.

Madde 6, Avantajları Yasaklama
Hiç kimse derneğin amacına aykırı davranamaz, giderlerinden ve orantısız olarak yüksek kurumsal ücretten yararlanamaz.

Madde 7, Üyelik
Bu tüzüğü tanıyan ve derneğin hedeflerini destekleyen herkes veya tüzel kişiler derneğe üye olabilir.
Üyelik için yazılı başvuru gereklidir.
Üyelik başvurusuna yönetim kurulu karar verir.
Üyelik başvurusunun yönetim kurulunca reddi durumunda herhangi bir gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir, ancak başvurunun reddine karşı genel kurulda başvuranın itiraz etme hakkı saklıdır ve nihai kararı genel kurul verir.

Madde 8, Üyeliğin Sona Ermesi
Kişi istifa ettiğinde, üyelikten düşürüldüğünde, ölüm ya da tüzel üyeliğin bağlı olduğu kurum dağıldığında üyelik sona erer.

İstifa, yönetim kuruluna mali yıl sonu itibari ile yazılı olarak bildirilir. İstifa beyanı mali yıl bitiminden en az 6 hafta önce yönetim kuruluna verilmelidir.

Üyelikten çıkarılma ancak önemli bir nedenden ötürü yapılabilir. Önemli nedenler özellikle derneğin hedeflerine zarar verici davranışlar, tüzük hükümlerinin ihlali veya en az bir yıllık aidatın ödenmemesidir. Yönetim kurulu bu durumlarda üyelikten çıkarmaya karar verir. Çıkarılan üyenin bir ay içinde yönetim kuruluna itiraz hakkı vardır. Genel kurul nihai kararı alır. Üyelikten çıkarılan kişinin mahkemelere başvurarak tedbiri inceleme hakkı saklıdır. İlgili mahkemeye yapılan itiraz, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar askıya alınır.

Madde 9, Üyelik Aidatı
Üyeler üyelik aidatını ödemekle yükümlüdürler. Aidatların miktarını ve ödeme zamanını Genel Kurul belirler.

Madde 10, Derneğin Organları

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Madde 11, Genel Kurul
Genel kurul derneğin en üst organıdır. Genel Kurulun görevleri, yönetim kurulunun seçimi ve yönetim kurulunun görevinin sonlandırılması, yönetim kurulunun aklanması, yönetim kurulu raporlarının onaylanması, mali denetçilerin seçimi, üyelik aidatlarının miktarı ve ödeme şeklinin belirlenmesi, tüzük değişikliği, derneğin feshi, yeni üyelerin alımı veya üyelikten düşürülmesi, itiraz ve benzeri konularda tüzük ve yasalar çerçevesinde karar vermek.

Her mali yılın ilk çeyreğinde olağan bir genel kurul yapılır.

Yönetim kurulu, üyelerinin en az üçte birinin sebepleriyle birlikte yazılı olarak talepte bulunması halinde olağanüstü bir genel kurul toplantısı yapmakla yükümlüdür.

Genel kurul için üyeler toplantı gündemiyle yazılı olarak üç hafta önceden bildirilerek çağrılır. Süre, davet mektubunun gönderilmesini takip eden gün başlar. Davet mektubu, derneğe verilen son adrese gönderilir ve üyeler tarafından alınmış sayılır.
Genel Kurul gündemine ilişkin Genel Kurul tarihinden bir hafta önce bir üyenin yazılı talebiyle düzeltmeler yapılabilir. Düzeltme talebi Genel kurulun başlangıcında ele alınarak karara bağlanır.

Davetiyede yer almamışsa, yönetim kurulunun görevden alınması, tüzüğün değiştirilmesi ve derneğin feshine ilişkin teklifler ancak bir sonraki genel kurulda karara bağlanabilir.

Genel Kurul toplantıda hazır bulunan üye sayısının %51’i ile karar alma yetkisine sahiptir.
Genel Kurula bu sayının altında üye katılmışsa Yönetim kurulu dört (4) hafta içinde 2. bir Genel Kurulu toplamakla yükümlüdür. 2. Genel Kurula katılan delegelerde üye çoğunluğu aranmadan Genel Kurulda karar alma hakkı vardır.

Genel kurul toplantının başında bir sekreter seçer. Her üye bir oy hakkına sahiptir. Oy hakkı başkasına devredilmez. Genel kurulda alınan kararlar için salt çoğunluk yeterlidir.

Tüzüğün değiştirilmesinde delegelerin %51’inin oyu zorunludur.
Derneğin feshi için delegelerin ancak 3/2’ünün kararıyla mümkündür.

Çekimser ve geçersiz oylar dikkate alınmaz.

Genel kurulda alınan kararlar bir protokolle kayıt altına alınır. Başkan ve sekreter tarafından imzalanırlar.

Madde 12, Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu genel kurul tarafından iki yıl için seçilen en az beş en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu bir sonraki Genel Kurulda tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında;

  1. Başkan
    2. Başkan
    Sekreter
    Sayman, seçerek görev bölümü yaparlar.

Dernek, 1. Başkan ve 2. Başkan olmak üzere iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından mahkemelere ve kamuya karşı derneği temsil ederler.

Yönetim Kurulu üyeliklerine sadece dernek üyeleri seçilebilirler.

Yeni bir Yönetim Kurulu seçilene kadar görevde kalırlar.

Derneğe üyeliği sona eren Yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği de düşer.

Madde 13, Mali Denetim
Genel Kurul iki yıllığına mali denetçi seçer. Bu denetçi yönetim kurulu üyesi olamaz. Yeniden seçilebilir. Görevi; Derneğin gelir ve giderlerini denetlemek, Genel kurula bir raporla sonucu sunmaktır.

Madde 14, Derneğin Feshi
Derneğin feshi ancak bu amaç için çağrılan olağanüstü bir genel kurul toplantısında, dernek tüzüğünün 11. Maddesinde belirtilen geçerli oy sayısına göre feshedilebilir.

Dernek feshedilirse ya da vergi imtiyazlı amaçların ortadan kalkması halinde, derneğin varlıkları doğrudan ve münhasıran, hayır amaçlı olarak kullanmak zorunda olan “Unicef Deutschland e.V.“ derneğine düşer.

19.12.2019/ Köln, Almanya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu